Behöver Norden
ett gemensamt varumärke? 

Hur ser omvärldens bild av Norden ut? Är den positiv eller negativ, och finns det gemensamma uppfattningar i omvärlden om vad Norden är och står för? Och vad kan de nordiska länderna vinna på att formulera en gemensam varumärkesstrategi som förtydligar bilden av Norden?


Detta var frågeställningar som Nordiska Ministerrådets kommunikationsenhet ställde sig. Nation branding är ju ett välkänt begrepp och flera av de nordiska länderna har också arbetat på ett strukturerat sätt med respektive lands varumärke. Men Norden som region? Är det ett begrepp som betyder något i vår omvärld och finns det något som de nordiska länderna har att vinna på att skapa en tydlighet kring vad Norden är och vill stå för?  


Nordiska länder rankas ofta högt på globala listor över levnads­standard och effektivitet. Och det finns ett stort intresse och nyfikenhet på det nordiska i vår omvärld, både vad gäller samhälls­struktur, politik och kultur. Nordisk och skandinavisk design har sedan länge varit känt, nordisk arkitektur har fått ett brett genomslag internationellt, Nordic Noir har blivit en egen genre inom litteratur och film och det nordiska musikundret har länge profilerat nordiska artister och låtskrivare i vår omvärld. 


Många i omvärlden ser på Norden som en enhet. Ju längre bort från Norden, desto större är benägenheten hos andra att se de nordiska länderna som ett och samma begrepp – ’The Nordics’.

BAKGRUNDSFAKTORER

STYRKOR VI VILL FÖRA FRAM

"Det nordiska perspektivet". Del av illustration i "Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015-2018", Nordiska MInisterrådet.

Nordiska ministerrådets kommunikations­avdelning ville undersöka förutsättningarna för en gemensam nordisk varumärkes­strategi.


En förstudie gjordes där man tog hjälp av Happy Forsman & Bodenfors varumärkesbyrå. Som strateg i teamet var jag med och drev arbetet med förstudien. Ett arbete som ledde oss ut i världen för att intervjua och hålla workshops med ett stort antal personer, både inom och utanför det nordiska samarbetet. Företrädare för politik, kultur, media, turism och lärosäten, som hjälpte oss genom att ge sina perspektiv på Norden och det nordiska.

Resultatet visade på ett stort intresse för och en vilja hos de nordiska länderna att vara del i ett gemensamt varumärkes­arbete. Röster i omvärlden gav också flera argument för att Norden har mycket att vinna på att samordna bilden utåt. 


Det blir allt svårare för ett litet land med begränsade resurser att nå ut med sitt budskap på en global arena. De nordiska länderna kan vinna stort i synlighet på att tillsammans stärka bilden av Norden som region. Med ett ökande intresse för gemensamma nordiska initiativ, blir behovet av en gemensam nordisk plattform alltmer påtagligt.


Förstudien ledde till att en strategi för internationell profilering och positionering av Norden formulerades. En gemensam plattform som definierar Nordens styrkor. I Nordiska Ministerrådets värld kallas denna plattform för "det nordiska perspektivet".  Det utgör en checklista över det perspektiv som Nordiska Ministerrådet och de ingående samarbets-partnerna i de nordiska länderna vill föra fram i sin kommunikation och i sina relationer med omvärlden. En sammanfattning ses i bilden här nedan. 


Tack till Nordiska Ministerrådet för att jag fick vara med på denna fantastiska varumärkes-resa. Så lärorikt och spännande. Och så mycket det finns för oss i Norden att vara stolta över! 

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Kontakt

Åskan Brand Agency

Åsa Bringholm
+46 (0)733 75 79 50 

asa@askanbrandagency.com